Prawo Pracy i Kadry

Prawo Pracy i Kadry
Od lat specjalizujemy się w tematyce kadrowej, w szczególności w prawie pracy. Z tej tematyki możemy Państwu zaproponować szkolenia zamknięte w szczególności z zakresu:

 • poprawnego rekrutowania i zatrudniania,
 • zatrudnienia cudzoziemców,
 • spełniania obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników oraz z dokumentowaniem ich stosunku pracy,
 • przeglądu dokumentacji pracowniczej i poprawnego jej przechowywania,
 • czasu pracy (planowania i rozliczania oraz ewidencjonowania),
 • czasu pracy kierowców,
 • delegowania pracowników,
 • zatrudniania w służbie cywilnej oraz w urzędach państwowych i jednostkach samorządowych,
 • poprawnego tworzenia i nowelizowania wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminu pracy, regulaminu pracy zdalnej, strategii antymobbingowej),
 • zasad pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w procesie zatrudniania, w trakcie stosunku pracy oraz po jego zakończeniu,
 • przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz naruszaniu dóbr osobistych,
 • poprawnego dokonywania wypowiedzeń i zwolnień z pracy,
 • poprawnego dokumentowania ustania zatrudnienia (uzasadnienie wypowiedzenia, uzasadnianie zwolnienia bez wypowiedzenia, wypełnianie świadectwa pracy),
 • problematyki ochrony trwałości zatrudnienia,
 • zwolnień z przyczyny niedotyczących pracowników (reorganizacja, likwidacja stanowiska),
 • zmiany warunków zatrudnienia, porozumień oraz wypowiedzeń zmieniających,
 • urlopów pracowniczych (wypoczynkowych, rodzicielskich, szkoleniowych, bezpłatnych),
 • praw i obowiązków stron stosunku pracy (zwolnienia od pracy, badania profilaktyczne, szkolenia),
 • zasad współpracy ze związkami zawodowymi,
 • pracy zdalnej,
 • BHP,
 • uprawnień związanych z pełnieniem przez pracowników uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych,
 • zakazu dopuszczania do pracy pracownika pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników (zasad nakładania kar porządkowych),
 • przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Dlaczego warto wybrać szkolenie zamknięte dotowane do Państwa potrzeb? Klient, który zatrudnia w równoważnym systemie czasu pracy, w firmie produkcyjnej lub logistycznej, a obsługę dokumentacji kadrowo – płacowej prowadzi mu biuro rachunkowe – będzie preferował sprofilowane szkolenie z czasu pracy, w czasie którego zostanie pominięta kwestia podstawowego czy zadaniowego czasu pracy oraz poprawnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, a rozbudowana tematyka poprawnego tworzenia i zmieniania harmonogramów/rozkładów czasu pracy oraz polecania pracy w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych oraz rozwiązywania problemów z tym związanych.

• W ramach szkoleń zamkniętych z tematyki prawa pracy i zagadnień kadrowych dopasujemy program szkolenia do Państwa potrzeb W trakcie szkoleń otwartych nasi wykładowcy przedstawiają szereg dokumentów i pokazują praktyczne zasady ich wypełniania.

• Jednakże w trakcie szkoleń zamkniętych – na życzenie Klienta – zajęcia są prowadzone w oparciu o postanowienia Państwa regulaminu pracy, zapisów Państwa harmonogramów, innych wewnętrznych procedur np. Regulaminu pracy zdalnej czy strategii antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
Szkolenia otwarte są zazwyczaj kierowane do uczestników co najmniej średniozaawansowanych. Jeżeli Państwa pracownicy wszyscy lub niektórzy są początkujący w tematyce prawa pracy i w zagadnieniach kadrowych, a zwłaszcza w czasie pracy czy dokumentacji pracowniczej, bądź też przeciwnie są już bardzo doświadczoną załogą, która potrzebuje tylko przedyskutować nurtujące ją kwestie – polecamy szkolenie zamknięte.

• W ramach szkolenia zamkniętego zapewniamy dostosowanie treści szkolenia do poziomu zaawansowania jego uczestników
Jesteście Państwo po zmianach organizacyjnych albo po kontroli PIP i chcielibyście poświęcić więcej czasu na omówienie konkretnych problemów, które Państwa dotyczą i to w oparciu o własne przykłady. Na szkoleniu otwartym nie ma możliwości monopolizowania uwagi wykładowcy. Jest on zobligowany poświęcić czas w równym stopniu wszystkim uczestnikom szkolenia.

• W ramach szkolenia zamkniętego cały czas szkolenia poświęcony jest Państwa organizacji i jej problemom
Czasem w trakcie szkolenia otwartego pracownik chciałby omówić nurtujący go problem, ale obawia się zadać pytanie, żeby nie przedstawić swojego pracodawcy w złym świetle. Uważamy, że każde pytanie jest zasadne, a jeżeli nawet pracodawca w jakimś obszarze zadziałał niepoprawnie – to istotne jest, żeby po naszym szkoleniu to zmienił, a w konsekwencji nie obawiał się kontroli PIP ani ewentualnego sporu przed sądem pracy.

• Jednakże w trakcie szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą bardziej identyfikować się z treścią szkolenia oraz czują, że mogą zadawać pytania bez skrepowania.
Często spotykamy się z tym, że termin szkolenia otwartego nie wszystkim odpowiada. Nie można go jednak przesunąć, gdyż musieliby się na to zgodzić wszyscy zapisani na to szkolenie.

•Termin szkolenia zamkniętego dostosowujemy do preferencji uczestników, w ramach takiego szkolenia możliwe są również niestandardowe dni i godziny zajęć (weekend, godz. 11.00 – 17.00 itp.)

• Termin szkolenia zamkniętego łatwiej jest też zmienić – wystarczy, że zgodzi się na to Państwa organizacja, a wykładowca będzie miał miejsce w kalendarzu Wielu pracodawców chciałby mieć szkolenie w pobliżu, w swoim mieście albo u siebie w siedzibie. Na taką okoliczność są przewidziane szkolenia zamknięte.

• Organizujemy szkolenia zamknięte w miejscu wybranym przez zamawiającego i najwygodniejszym dla uczestników szkolenia, może to być np. Państwa ulubiona restauracja, o ile tylko ma warunki lokalowe Niektórzy pracodawcy chcieliby, żeby do szkolenia stacjonarnego dołączyła także grupa on-line np. osoby z oddziału pracodawcy albo pracujące zdalnie. Zapewniamy taką opcję w ramach szkoleń zamkniętych.

• Dopasowujemy sposób i tryb prowadzania zajęć do specyfiki i możliwości technicznych oraz organizacyjnych zamawiającego szkolenie oraz jego uczestników
Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń zamkniętych także z innych obszarów tematycznych:


Aktualnie proponowane szkolenia są dostępne:
NASZYM PRIORYTETEM JEST JAKOŚĆ