Dofinansowanie

Krajowy fundusz szkoleniowy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma dofinansowania z Funduszu Pracy kształcenia pracowników i pracodawców. KFS został utworzony w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby, którym (w ramach dynamicznie zmieniającej się gospodarki i jej potrzeb) brakuje kompetencji na swoim stanowisku. Inwestycja w kadry powinna poprawić kondycję firmy, ale przede wszystkim szkolonych pracowników.

Wszystkie decyzje o skorzystaniu z KFS podejmuje pracodawca, natomiast pracownicy również mogą podjąć inicjatywę sugerując swojemu pracodawcy konkretne szkolenie.

Każdy pracodawca, który stara się o dofinansowanie szkoleń z KFS musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów szkolenia, 80% pokrywa KFS. Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób), tutaj KFS może sfinansować 100% kosztów szkolenia, natomiast suma kosztów nie może przekroczyć równowartości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania szkoleń z KFS pracodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Przed wysłaniem wniosku elektronicznego należy podpisać go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego Urzędu Pracy.

NASZYM PRIORYTETEM JEST JAKOŚĆ